Quản lý cơ sở dữ liệu

1. Mô tả công việc: Tổ chức triển khai và đánh giá hiệu quả thực tế của các chương trình và hoạt động xây dựng thương hiệu. Lập ngân sách, dự toán chi phí các sự kiện PR sản phẩm Công ty. Nghiên cứu sản phẩm, xu hướng thị trường để phát triển các sản […]

Chuyên gia an ninh mạng

1. Mô tả công việc: Tổ chức triển khai và đánh giá hiệu quả thực tế của các chương trình và hoạt động xây dựng thương hiệu. Lập ngân sách, dự toán chi phí các sự kiện PR sản phẩm Công ty. Nghiên cứu sản phẩm, xu hướng thị trường để phát triển các sản […]

Nhân viên phân tích dữ liệu

1. Mô tả công việc: Tổ chức triển khai và đánh giá hiệu quả thực tế của các chương trình và hoạt động xây dựng thương hiệu. Lập ngân sách, dự toán chi phí các sự kiện PR sản phẩm Công ty. Nghiên cứu sản phẩm, xu hướng thị trường để phát triển các sản […]

Nhân viên IT

1. Mô tả công việc: Tổ chức triển khai và đánh giá hiệu quả thực tế của các chương trình và hoạt động xây dựng thương hiệu. Lập ngân sách, dự toán chi phí các sự kiện PR sản phẩm Công ty. Nghiên cứu sản phẩm, xu hướng thị trường để phát triển các sản […]

Nhân viên quản trị website

1. Mô tả công việc: Tổ chức triển khai và đánh giá hiệu quả thực tế của các chương trình và hoạt động xây dựng thương hiệu. Lập ngân sách, dự toán chi phí các sự kiện PR sản phẩm Công ty. Nghiên cứu sản phẩm, xu hướng thị trường để phát triển các sản […]

Nhân viên kiểm duyệt nội dung

1. Mô tả công việc: Tổ chức triển khai và đánh giá hiệu quả thực tế của các chương trình và hoạt động xây dựng thương hiệu. Lập ngân sách, dự toán chi phí các sự kiện PR sản phẩm Công ty. Nghiên cứu sản phẩm, xu hướng thị trường để phát triển các sản […]

Nhà sáng tạo nội dung

1. Mô tả công việc: Tổ chức triển khai và đánh giá hiệu quả thực tế của các chương trình và hoạt động xây dựng thương hiệu. Lập ngân sách, dự toán chi phí các sự kiện PR sản phẩm Công ty. Nghiên cứu sản phẩm, xu hướng thị trường để phát triển các sản […]

Nhân viên Marketing

1. Mô tả công việc: Tổ chức triển khai và đánh giá hiệu quả thực tế của các chương trình và hoạt động xây dựng thương hiệu. Lập ngân sách, dự toán chi phí các sự kiện PR sản phẩm Công ty. Nghiên cứu sản phẩm, xu hướng thị trường để phát triển các sản […]

Nhân viên kinh doanh

1. Mô tả công việc: Tổ chức triển khai và đánh giá hiệu quả thực tế của các chương trình và hoạt động xây dựng thương hiệu. Lập ngân sách, dự toán chi phí các sự kiện PR sản phẩm Công ty. Nghiên cứu sản phẩm, xu hướng thị trường để phát triển các sản […]

Chuyên viên SEO

1. Mô tả công việc: Tổ chức triển khai và đánh giá hiệu quả thực tế của các chương trình và hoạt động xây dựng thương hiệu. Lập ngân sách, dự toán chi phí các sự kiện PR sản phẩm Công ty. Nghiên cứu sản phẩm, xu hướng thị trường để phát triển các sản […]